Zadaním umeleckého diela ste súhlasili s nasledujúcimi podmienkami:

DEFINÍCIA.

„Umelec“ znamená Mgr. art. Slavomír Gibej ako výhradný vlastník spoločnosti Busta.sk s.r.o.. Dohoda zahŕňa podľa potreby aj jeho asistentov a spolupracovníkov.

(a) „forma“ opisuje negatívny 3-rozmerný obraz tela modelu vytvorený kontaktom tela modelu s materiálom ktorý stvrdne, a zachová si svoj tvar.

b) „odliatok“ označuje odlievací materiál, ktorý bol v tekutom stave vložený do formy a ponechaný vytvrdnúť, aby vytvoril kópiu. Na tieto účely sa môže vzťahovať aj na kópiu pôvodného odliatku vytvorenú z bronzu, vyrezávaného mramoru alebo iného materiálu.

c) „body casting“ je proces výroby formy s použitím živého modelu ako formy a výroby odliatku z tejto formy.

„Klient“ znamená: Osoba, ktorá objednáva umelecké dielo.

„Model“ sa vzťahuje na: osobu, ktorej časti tela sú použité ako pozitívna forma na vytvorenie formy.

„Práca“ znamená: Dohodnuté, objednané umelecké dielo a úsilie potrebné na jeho realizáciu.

CENY A CENOVÉ PONUKY.

Ceny na našich webových stránkach, sociálnych sieťach a inde sú len orientačné. Cena za umelecké dielo sa dohodne vopred po obojstrannom suhlase zúčastnených strán.

Cenové ponuky sú platné 30 dní na základe poskytnutých informácií. Odchýlka od citovaného diela alebo jeho doplnenie, vrátane významných zmien v obsadení, mimo našej bežnej pozornosti venovanej detailom, môže viesť k zmene ceny.

Ceny sú bez DPH. Predaj na Slovensku bude zahŕňať DPH vo výške 20 %. Položky vytvorené na vývoz mimo Slovenska sú od DPH oslobodené.

V prípade, ak si práca vyžaduje externých dodávateľov (napr. zlievareň bronzu, 3D tlač), naše cenové ponuky sa považujú za aproximatívne. Môžu sa meniťpo začatí prác v dôsledku predĺženého trvania prác, úprav alebo zmien pôvodnej koncepcie. Rovnako sa možu zmeniť v nákladoch na materiál alebo za iných okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ZMLUVA.

Klient súhlasí s tým:

– že pracovná dohoda vytvorená na stretnutí (aj súvisiace faktúry) tvorí našu zmluvnú dohodu v súlade s podmienkami uvedenými na tejto stránke.

– že umelecké dielo je zmesou nápadov, vzájomnej komunikácie formou e-mailu, telefónu, správ a osobných rozhovorov a spoločne popisujú požadovaný výsledok. Tieto dokumenty budú predstavovať úplnú dohodu medzi umelcom a klientom a nahrádzajú všetky ostatné dohody a vyhlásenia v súvislosti s týmito záležitosťami urobené ústne alebo písomne.

a) Po akceptácii odhadovaných nákladov alebo cenovej ponuky sa zaplatí nevratná záloha na zabezpečenie príprav a rezervácie. 

b) Platba vopred je minimum 50%, ktorá sa uradí pred začatím práce.

c) Doplatok umeleckého diela v hotovosti je pred jeho odoslaním alebo vyzdvihnutím. Na faktúru je konečná platba je splatná do 14 dní.

d) Busta.sk s.r.o. podľa rozsahu diela môže ponúknuť viac alebo menej splátok.

Umelecké dielo zostáva majetkom spoločnosti Busta.sk s.r.o. až do dokončenia a zaplatenia poslednej splátky splátkového kalendára a vyrovnania finančných prostriedkov.

Poznámka: Všetky zaplatené peniaze sú nevratné. Celková suma dohodnutá za prácu bude dlžná hneď po začatí práce. Zrušenie nedokončenej práce bude mať za následok prepadnutie zaplatených peňazí a zostatok zostane dlžný. Tento zostávajúci dlh však môže byť odpustený alebo dohodnutý podľa uváženia Busta.sk s.r.o. v závislosti od percenta dokončenej práce.

DOHODA

Klient súhlasí s nasledujúcimi podmienkami:

Chápem, že moja spolupráca je potrebná, ak sa úpravy považujú za potrebné na splnenie zadania čo najrealistickejšie.

Umelec v snahe dosiahnutia čo najlepšieho výsledku urobí všetko, čo je v jeho silách a výsledok je práce vzniknutá forma vyrobená z tela modelky. Preto je spolupráca nevyhnutná. Forma odzrkadľuje polohu nastavenia tela – pózu a nie je možné ju neskôr meniť. Môže nastať situácia, že forma nebude vhodná na ďalšie spracovanie alebo bude mať nedostatky, ktoré umelec uzná ako zásadné. (technické, estetické, konštrukčné) Ak by pokračovanie nebolo vhodné ponúkne umelec výrobu druhej formy, alebo predmetnej časti formy.

Výsledok kvality vyhotovania formy umelec zisti okamžite po odformovaní – po odobraní stuhnutej formy z tela modelu. Ak to niektorá zo strán nebude z akéhokoľvek dôvodu považovať za možné, alebo ak druhá forma bude tiež považovaná za nedostatočnú, práca sa zastaví. V tomto prípade bude spatne vrátena 80% zálohovej platby.

Zúčastnení maju absolútne právo a povolenie fotografovať odlievací proces, formy, odliatky a hotové umelecké diela na akekoľvek verejné použitie.

(a) Bez obmedzenia používať, publikovať, vytvárať, opätovne používať, publikovať alebo prerábať fotografie umeleckého diela.
(b) Umožniť ich použitie vo filmových alebo televíznych produkciách, ktoré sa môžu nakrúcať v štúdiu.
(c) Autorské práva a ponechanie si všetkých relevantných práv k akýmkoľvek dielam vytvoreným tak, ako je opísané v ktoromkoľvek alebo vo všetkých bodoch (a) a (b).

Rozumiem:
– že umelec si ponechá autorské práva na  hotové umelecké diela. Umelec si zachováva neodcudziteľné morálne právo byť identifikovaný ako tvorca umeleckého diela v súlade so zákonom Slovenskej republiky o autorských právach na dizajn a patenty z roku 1988 pri všetkých príležitostiach, keď sa umelecké dielo alebo akákoľvek fotografická alebo iná povolená reprodukcia vystavuje, publikuje alebo vydáva verejnosti.

– že proces výroby odliatku je ručná remeselná činnosť a že jednotlivé odliatky sa môžu nejaké nedokonalosti. Súhlasím s tým, že prítomnosť drobných, ledva viditeľných nedostatkov nie je dôvodom na odmietnutie odliatku.

– že proces výroby odliatku, ako jedinečného umeleckého diela nie je proces výrobnej linky. Vytvorené umelecké dielo sa môže líšiť od mojej pôvodnej pôvodnej predstavy, či už z praktických alebo umeleckých dôvodov. Uznávam, že hoci sa bude snažiť vytvoriť to najlepšie umelecké dielo, nemusí to byť presne také, aké som si predstavoval alebo pôvodne požadoval. Uznávam, že je najvyšším arbitrom estetiky a praktickosti diela. Jeho úsudok nahrádza všetky ostatné vplyvy v procese uvádzania do prevádzky. Odchýlka od mojej vízie nie je dôvodom na odmietnutie kastingu.

Súhlasím s tým, že umelec môže odlievací proces fotografovať z dokumentačného dôvodu. Fotografie bez písomného povolenia nebudú použité v žiadnej verejnej doméne.

Umelec ma bude priebežne informovať o postupe prác a bude so mnou spolupracovať pri riešení akýchkoľvek obáv, ktoré mám, a chápem, že dobrá komunikácia (oboma stranami) je kľúčom k dosiahnutiu najlepšieho možného výsledku.

Odporúčame osobný odber hotového diela.  Je možné ponúknuť osobné doručenie diela naším asistentom, môžeme na vaše náklady zorganizovať kuriérov, vodičov alebo dopravu a doručenie diela. .

Dielo sa musí vyzdvihnúť do jedného mesiaca od dokončenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Skladovanie môže byť po tomto čase účtované vo výške 1% z hodnoty diela týždenne.

Termíny dokončenia/dodania umeleckého diela sa značne líšia v závislosti od zložitosti práce, vyťaženosti ateliéru, nášho výstavného programu, externých dodávateľov, dostupnosti materiálov, dodávateľských spoločností atď. Aj napriek tomu sa budeme snažiť dodržať určený termín dokončenia. 

MATERIÁL, PROCES, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pri vyhotovení odlievacej formy všetky používané materiály sú hygienicky nezávadné. Dôraz je kladený na dotykový materiál s kožou ako sú separačné masti a gely. (Nivea, vazelina, detský olej..) Tieto výrobky sú voľne dostupné v lekárňach. Sadrové obväzy sa bežne požívajú v zdravotníctve pri ošetrovaní zlomenín. Alginát sa používa v zdravotníctve pri odtláčaní zubných protéz. Používaný Silkon je kategorizovaný označním body a je vyrobený a testovaný pre tento účel. 

ROZUMIEM A BERIEM NA VEDOMIE:

– že proces výroby foriem zahŕňa pokrytie časti môjho tela odlievacími materiálmi potrebnými na výrobu formy.

– že aplikácia formovacích materiálov a separačných prostriedkov bude vyžadovať fyzický kontakt umelca alebo jeho asistenta s oblasťami môjho tela, ktoré môžu zahŕňať intímne partie.

– že výroba formy môže spôsobiť určité minimálne nepohodlie, podráždenie alebo iné pocity počas odlievacého procesu, počas odstraňovania formy alebo po odstránení. Toto nepohodlie môže spôsobovať:

a) ťahanie vlasov počas odstraňovania formy, čomu bude venovať umelec primeranú pozornosť a starostlivosť.
b) podráždenie spôsobené reakciu materiálov na pokožku.
c) možné pocity klaustrofóbie v závislosti od odlievanej častí tela.
d) pri odstaňovaní formy jemné zachytenie chĺpkov a ich následná depilácia
e) pózovanie v jednej polohe môže byť pre mňa nepohodlné a/alebo ma môže vystaviť zriedkavému riziku trpnutia alebo mdloby. Vyhlasujem, že som dostatočne fit, aby som vydržal proces formovania, a som v dobrom zdraví. Nemám žiadne problémy s dýchaním ani zdravotné problémy, ktoré by prispievali k závratom alebo točení hlavy. Netrpím žiadnou alergiou na nitrilové rukavice, náplasť, sadrový obväz, zubný alginát, vazelínu, Niveu, detský olej ani na žiadne iné alebo alternatívne formovacie alebo odlievacie materiály alebo separačné prostriedky atď., s použitím ktorých som súhlasil.

ZBAVENIE TODPOVEDNOSTI.

V plnej miere oslobodzujem umelca, jeho dedičov, vykonávateľov a každého splnomocnenca (vrátane akejkoľvek agentúry, klienta, vysielateľa, periodika, obchodníka s umením alebo galérie alebo iného distribútora médií akéhokoľvek druhu) zo všetkých nárokov a požiadaviek vyplývajúcich zo súvislosti s použitím fotografií a umeleckých diel. Okrem akýchkoľvek nárokov na ohováranie alebo narušenie súkromia umelca.

VLÁDNY ZÁKON.

Všetky uzatvorené dohody, autorské práva a spory podliehajú zákonom Slovenskej republiky.

<  HOMEPAGE

KONTAKT  >

Translate »